PENTUVÄLITYSOHJE

Voimassa 1.2.2023 alkaen

Pentuvälityksen ja Kasvattajat-listan toimintaohje

Tämä toimintaohje koskee yhdistyksen pentuvälitystä (pentuvälittäjän toiminta ja yhdistyksen kotisivuilla toimiva pentuvälitys) sekä soveltuvilta osin yhdistyksen kotisivuillaan julkaisemaa Kasvattajat -listaa.

Pentuvälitys ja Kasvattaja -lista on tarkoitettu Suomen Keeshond ry:n jäsenille.

Pentuvälitykseen otetaan vain puhdasrotuisia rekisteröityjä tai rekisteröitäviä keeshondeja. Pentuvälitykseen voidaan pentueiden lisäksi ottaa myös koira, jolle etsitään sijoituskotia tai aikuinen koira, jolle etsitään uutta kotia. Edellytyksenä tälle on, että koiran omistaja (=sijoittaja) on yhdistyksen jäsen.

Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu kertoa mahdollisille pennunostajille rodusta, sen tyypillisistä piirteistä, luonteesta, terveystilanteesta sekä myös yhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelman suosituksista.

Suunnitellusta yhdistelmästä suositellaan pyytämään Suomen Keeshond ry:n jalostustoimikunnan lausunto hyvissä ajoin (ainakin 3 viikkoa) ennen suunniteltua astutusta. Käsittelylausunto on voimassa kaksi vuotta.

Kasvattajan tulee itse ilmoittaa pentue pentuvälittäjille (pentuvalitys@suomenkeeshond.com).
Pentue voidaan ilmoittaa pentuvälitykseen jo ennen astutusta.

Ilmoittaessa pentuetta pentuvälitykseen tulee mukaan liittää mukaan seuraavat tiedot: 
 • pentueen vanhemmat sekä sukusiitosprosentti

 • vanhempien tutkimustulokset (PHPT, lonkat, kyynärpäät, polvet ja silmät sekä mahdolliset muut tutkimustulokset), korkein näyttelytulos sekä maininta suoritetusta luonnetestituloksesta tai MH-luonnekuvauksesta. Jos pentueen vanhemmat ovat perinnöllisesti negatiivisia, tulee vähintään niiden kaikkien isovanhempien PHPT-tutkimustuloksen olla nähtävissä Keeshond health matters -sivustolla (https://www.keeshondhealth.com/open_register. html) tai tuloksesta tulee toimittaa kirjallinen todistus. Todistuksista tulee käydä ilmi koiran virallinen nimi, näytteenotto- päivämäärä sekä tutkimustulos. Kasvattajan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan jalostukseen käyttämiensä koirien phpt -status.
 • pentueen (arvioitu) syntymäaika
 • syntyneiden pentujen määrä (urokset + nartut) sekä myytävänä olevien määrä ja sukupuoli
 • kasvattajan yhteystiedot
 • tieto onko jalostustoimikunta käsitellyt yhdistelmän
 • kuitti pentuvälitysmaksun suorittamisesta yhdistyksen tilille
 • muut mahdolliset yhdistelmään liittyvät tiedot

Pentuvälitysmaksut

Pentuvälitysmaksu 0 €
yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman vähimmäisehdot jalostuskoirille ja yhdistelmille myös terveystutkimusten osalta ja pentueesta on tehty voimassa oleva jalostustiedustelu (vähintään 3 viikkoa ennen astutusta). Ulkomaisten koirien (joita ei ole rekisteröity Suomeen) kohdalla terveystutkimustulokset tulee olla vähintään lonkkien ja kyynärpäiden osalta.

Pentuvälitysmaksu 10 €
yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman vähimmäisehdot jalostuskoirille ja yhdistelmille myös terveystutkimusten osalta, mutta pentueesta ei ole voimassa olevaa jalostustiedustelua.

Pentuvälitysmaksu 30 €
yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman vähimmäisehdot jalostuskoirille ja yhdistelmille muilta kuin terveystutkimusten osalta

Pentuvälitysmaksu 50 €
yhdistelmä ei täytä jalostuksen tavoiteohjelman vähimmäisehtoja jalostuskoirille tai yhdistelmille

Pentuvälitysmaksu 10 €
aikuinen tai tuontikoira pentu, kun myyjä ei ole sen kasvattaja

 • ILMOITUKSET VOIMASSA KERTAMAKSULLA 4KK
 • PENTUVÄLITYSMAKSUA SUORITETTAESSA ON KÄYTETTÄVÄ VIITENUMEROA 50034

Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälitykseen välittömästi, kun kaikki pennut on varattu tai myyty. Kasvattajat tulee tiedottaa pentuvälittäjille vapaana olevista pennuistaan riittävän usein. Tiedot yhdistyksen kotisivuilla pentuvälitys-osiossa päivitetään vähintään kerran viikossa.

Jos kasvattaja rikkoo toistuvasti yhdistyksen toimintaohjeita, Kennelliiton rekisteröintisääntöjä, allekirjoittamaansa Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumusta tai ei rekisteröi rekisterikelpoisia pentueitaan, voidaan kasvattajan pentueita olla ottamatta pentuvälitykseen joko määräajan aikana tai pysyvästi, ja kasvattajan tiedot poistetaan yhdistyksen ylläpitämältä Kasvattajat -listalta joko pysyvästi tai määräajaksi. Päätökset tässä asiassa tekee yhdistyksen hallitus.


Vähimmäisvaatimukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Jalostukseen käytettävä koira

 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve ja luonteeltaan riittävän rotutyypillinen.
 • Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jota on luonnollisen synnytyksen jälkeen elvytetty ja erityisesti tuettu ensimmäisen elinviikon aikana hengissä säilymisen varmistamiseksi.
 • Koiran tulee saada näyttelyiden laatuarvostelusta vähintään H (hyvä) laatuarvostelupalkinto tai sillä tulee olla hyväksytty tulos jalostustarkastuksesta.
 • Jalostuskoiran Suomessa asuvien ensimmäisen polven jälkeläisten määrä ei saa ylittää viittä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä.
 • Suositellaan, että jalostuskoiran Suomessa asuvien toisen polven jälkeläismäärä ei ylitä kymmentä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä.
 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla ennen astutusta testattu ensisijaisen lisäkilpirauhasen liikatoimintaan (PHPT) liittyvän geenivirheen toteamiseen käytettävällä geenitestillä negatiivisella tuloksella tai sen tulee olla perimältään negatiivinen.
 • Jalostukseen käytettävän koiran lonkat, kyynärpäät, polvet ja silmät tulee olla virallisesti tutkittu ennen astutusta. Silmätutkimustuloksen suositellaan olevan astutushetkellä enintään 24 kk vanha. Koiria, joiden lonkka-, kyynär- tai polvinivelet on arvioitu FCI:n kansainvälisellä asteikolla heikoimpaan luokkaan (HD aste E, ED aste 3 tai patellaluksaation aste 4) ei saa käyttää jalostukseen.

Uros

 • Uroksia, jotka eivät ole kyenneet astumaan normaalisti tai joilla on puutteellinen sukupuolivietti, ei tule käyttää jalostukseen.
 • Urosta voi käyttää jalostukseen kerran alle 24 kk ikäisenä, kuitenkin uroksen on oltava vähintään 18kk.
 • Jälkeläisrajoituksista voidaan poiketa, jos käytettävä uros on yli 8-vuotias tai sen edellisestä pentueesta on yli 5 vuotta.

Narttu

 • Nartun on oltava astutushetkellä iältään vähintään 24 kk. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee olla astutushetkellä alle 6-vuotias
 • Pentueiden väli ei koskaan saa jäädä 10 kuukautta lyhyemmäksi.
 • Narttuja, jotka ensimmäisen pentueensa kohdalla eivät kyenneet synnyttämään luonnollisesti tai huolehtineet normaalisti jälkeläisistään ilman syytä, ei tulisi käyttää uudestaan jalostukseen.

Yhdistelmä

 • Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas ja kykenevä luonnolliseen astutukseen. Astutus ei saa tapahtua pakottamalla.
 • Yhdistelmässä ei saa esiintyä sekä uroksen että nartun puolella samaa sairausaltistusta kolmessa ensimmäisessä sukupolvessa.
 • Yli kaksi samaa perinnöllistä sairautta sairastavaa jälkeläistä saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Luuston osalta sairaaksi huomioidaan arvosteluasteikon 2 huonointa tulosta.
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti saa olla korkeintaan 6,25 kuuden sukupolven perusteella laskettuna.
 • Yhdistelmän sukukatokerroin pitää olla vähintään 0,90 neljän sukupolven perusteella laskettuna.